خوزستان‌ و لرستان‌ در عصر ناصری‌

42,000 تومان

به‌ روایات‌ فرمانهای‌ ناصرالدین‌ شاه‌، مکاتبات‌ امیرکبیر و میرزا آقا خان‌ نوری‌ با احتشام‌ الدوله

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به‌ کوشش‌ منوچهر احتشامی‌، با همکاری‌ آزیتا لقایی‌ و فاطمه‌ معزی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ مطالعات‌ تاریخ‌ معاصر ایران‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

265

فیپا

خوزستان‌ و لرستان‌ در عصر ناصری‌: به‌ روایات‌ فرمانهای‌ ناصرالدین‌ شاه‌، مکاتبات‌ امیرکبیر و میرزا آقا خان‌ نوری‌ با احتشام‌ الدوله، به‌ کوشش‌ منوچهراحتشامی‌؛ با همکاری‌ آزیتا لقایی‌، فاطمه‌ معزی، تهر