جامعه‌ شناسی‌ مسایل‌ اجتماعی‌ ایران

80,000 تومان

book-preview

 

این کتاب شامل ده مقاله است. مقاله های اول تا سوم، معطوف به سابقه موضوع و رویکرهای نظری و فرآیندهای موثر بر طرح مساله در جهان معاصر و مقاله های چهارم تا آخر درباره مسائل اجتماعی ایران است. در مقاله اول تحت عنوان “عوامل موثر بر طرح مساله اجتماعی در دنیای معاصر” شرایط معرفتی و اجتماعی که در قرون ۱۹ و ۲۰ در اروپا موجب مطرح شدن مساله اجتماعی شد مورد بحث قرار گرفته است. در مقاله دوم تحت عنوان “تبیین مساله اجتماعی” رویکردهای نظری کارکد گرایانه و انتقادی در تحلیل مسئله اجتماعی مطرح شده اند. هرچند در مقاله نهم تحت عنوان “تحلیل فقدان شادیها در جامعه ایران به عنوان یک مسئله اجتماعی” در پرتو تحلیل مساله فقدان شادی در ایران، رویکردهای نظری قدیم تر و جدیدتر مانند رویکرد آسیب شناسی اجتماعی و سازه گرایی اجتماعی نیز مطرح شده اند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

سعید معید فر

محل نشر

همدان

ناشر

نورعلم

تاریخ نشر

چاپ چهارم 1394

تعداد صفحه

297

فیپا

معید فر، سعید، جامعه‌ شناسی‌ مسایل‌ اجتماعی‌ معاصر در ایران، تهران، نورعلم، چاپ چهارم 1394، ۲۹۷ صفحه.