تاملاتی‌ پیرامون‌ تاریخ‌ شورشیان‌ آرمان خواه‌

34,000 تومان

book-preview

مجموعه مقالات‌ و مصاحبه‌ ها

کتاب‌ حاضر مجموعه‌ سه‌ مقاله‌ است‌ که‌ به‌ زوایای‌ ناروشن‌ کتاب‌ “شورشیان ‌آرمانخواه‌: ناکامی‌ چپ‌ در ایران‌” میپردازد مقاله‌ اول‌ درباره‌ نقش‌ حزب‌ توده‌ دردوران‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ است، مقاله‌ دوم‌ در مورد میراث‌ مشی‌ چریکی‌ در دهه‌۱۳۵۰، و مقاله‌ سوم‌ درباره‌ دستاوردهای‌ سوسیال‌ دموکراسی‌، تاریخ‌ آن‌ در ایران‌ ومشکلات‌ این‌ جنبش‌ در سطح‌ جهان‌ است‌.
مجموعه ای که پیش رو دارید، مقالات و مصاحبه هایی است که پس از انتشار کتاب “شورشیان آرمانخواه: ناکامی چپ در ایران” نوشته و انجام شده است. مقاله اول درباره نقش حزب توده در دوران صدارت دکتر مصدق و عملکرد آن در کودتای ۲۸ مرداد است. مقاله دوم در مورد میراث مشی چریکی در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی است و مقاله سوم در مورد دستاوردهای سوسیال دموکراسی، تاریخ آن در ایران و مشکلات این جنبش در سطح جهان است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مازیار بهروز

محل نشر

تهران

ناشر

اختران

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

185

فیپا

بهروز، مازیار، تاملاتی‌ پیرامون‌ تاریخ‌ شورشیان‌ آرمانخواه‌: مجموعۀ‌ مقالات‌ ومصاحبه‌ها، تهران، اختران‌، ۱۳۸۵، ۱۸۵ صفحه.