ف‍ن‍اوری‌ س‍ن‍ت‍ی‌ رنگرزی ت‍ار و پ‍ود ق‍ال‍ی‌ در ک‍اش‍ان‌

فناوری سنتی رنگرزی تار و پود در کاشان اطلاعاتی درخور توجه و مربوط به صتنعت دستی فرش ایران به دست می‌دهد. این کتاب در سه بخش تألیف شده است:

بخش یکم دربارۀ رنگ است و به بررسی تعریف رنگ، انواع رنگ، ثبات رنگ، قِدمت رنگ و دندانه های‌رنگ (مواد موثر بر رنگ) می‌پردازد.
بخش دوم شامل کلیات رنگرزی سنتی و قدمت آن، مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی سنتی کاشان، و دندانه‌های مصرفی طبیعی در رنگرزی سنتی کاشان است.
بخش سوم فناوری سنتی رنگرزی به رنگرزی سنتی در کاشان اختصاص یافته است و شامل بخش‌هایی است چون پیشینه رنگرزی سنتی تار و پود قالی درکاشان، ویژگی‌های کارگاه‌های رنگرزی سنتی، ابزار کار رنگرزی، پراکندگی رنگرزخانه‌های سنتی و نیمه‌سنتی در شهر کاشان، مراحل مختلف رنگرزی خامه، رنگ‌های متداول در رنگرزی خامه‌ قالی به شیوه‌ سنتی و روش رنگ‌آمیزی آن، منزلت و اعتبار شغل رنگرزی در بین سایر مشاغل متداول در کاشان، روش‌های متداول استفاده از خامه‌ رنگی در بافت قالی و نام‌ها و واژه‌های محلی مصطلح در صنایع رنگرزی سنتی کاشان.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د اب‍وال‍ف‍ض‍ل‍ی‌

محل نشر

تهران

ناشر

س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

100

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

ابوالفضلی، محمد، فناوری سنتی تار و پود قالی در کاشان، تهران، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، 1383، 100 صفحه

شابک

9646027946