س‍ف‍ری‌ ب‍ه دور ایران: داس‍ت‍ان‌ گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در داخ‍ل‌ ایران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ا و م‍خ‍اطره‌ ه‍ایش‌

210,000 تومان

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ک‍ن‍ت‍س‌ م‍ادف‍ون روزن

مترجم

ع‍لی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍ادی‌

محل نشر

تهران

ناشر

پ‍اژن‍گ‌

تاریخ نشر

1369

تعداد صفحه

347

فیپا

روزن، ک‍ن‍ت‍س‌ م‍ادف‍ون؛ س‍ف‍ری‌ ب‍ه دور ایران: داس‍ت‍ان‌ گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در داخ‍ل‌ ایران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ا وم‍خ‍اطره‌ ه‍ایش‌، ب‍رگ‍ردان‌ ب‍ه‌ ف‍ارسی‌ ع‍لی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍ادی‌، ت‍ه‍ران‌: پ‍اژ