واژه های ایرانی در نوشته های باستانی

75,000 تومان

book-preview

 

عبری – آرامی – کلدانی همراه با اعلام ایرانی

شهرام هدایت در کتاب پیش رو به بررسی و کاوش واژه های ایرانی در زبان های باستانی پرداخته و سه زبان عبری، آرامی و کلدانی را مورد تحقیق قرار داده است. نگارنده از منظر ریشه شناسی این پژوهش را انجام داده است. او در مقدمه ی کتاب می گوید که همسانی و یکسانی ریشه ی برخی واژه های آریایی با واژه های دیگر زبان های باستانی بیان گر این است که این زبان ها با یکدیگر پیوند داشته اند و اما او می افزاید که مشخص نیست ریشه ی این پیوند در و از کجا بوده است. به هر روی هدایت، کوشیده است تا پژوهشی در باب واژه شناسی انجام دهد و در این راه به متون کهن نیز توجه داشته است و از آنان استفاده کرده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

شهرام هدایت

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1356

تعداد صفحه

۱۲۶

فیپا

هدایت، شهرام، واژه های ایرانی در نوشته های باستانی، عبری – آرامی – کلدانی همراه با اعلام ایرانی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1356، 126 صفحه.