فرمان كورش بزرگ

13,000 تومان

book-preview

به همراه ویرایش، ترجمه و واژه‌نامۀ متن اکدی

استوانۀ کورش فرمانی را در بردارد که کورش بزرگ به هنگام فتح بابل منتشر کرد. این کتیبه از لحاظ نوع ادبی جزء کتیبه‌های شاهی و یادبودی است. از دیدگاه تاریخ‌نگاری کتیبۀ شاهی روایت یکطرفۀ تاریخ و همراه با اغراق و زیاده‌گویی است که بیشتر نشان‌دهندۀ ایدئولوژی رسمی است تا واقعیت‌های تاریخی.
سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا اصلاحات مندرج در کتیبۀ کورش صرفا تبلیغات شاهی است یا سیاست کشورداری بوده است. آیا در منابع همزمان یا نزدیک به دورۀ مورد مطالعه اطلاعاتی در مورد سیاست کشورداری کورش در دست است که بتوان با استناد به آنها اجرایی‌شدن اصلاحات کورش را اثبات کرد؟
تحقیق حاضر ابتدا متن کتیبه را از اصل اکدی به طور کامل ترجمه می‌کند. سپس با استناد به منابع خط میخی، روایت‌های عبری عهد عتیق و منابع یونانی دربارۀ سیاست دینی کورش را تحقیق می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که قسمت عمدۀ ادعاهای کورش، برای نمونه ورود صلح‌آمیز به بابل و حمایت از دین‌های رایج، در منابع آن دوره تأیید می‌شود. علاوه بر استوانه، دو کتیبۀ دیگر از کورش به دست آمده که ویرایش و ترجمۀ آنها نیز آورده شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

كوروش بزرگ

مترجم

حسین بادامچی

محل نشر

تهران

ناشر

نگاه معاصر

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

72

فیپا

كوروش بزرگ، فرمان كورش بزرگ، ترجمۀ حسین بادامچی، تهران، نگاه معاصر، 1391، 72 صفحه.