روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق

روش‌ ه‍ای‌ ن‍وین‌ ت‍ولید م‍ث‍ل‌ ان‍س‍انی‌ از دیدگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

57,000 تومان

Product Description

book-preview
این‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍قالات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ن‍خ‍س‍تین‌ س‍م‍پ‍وزیوم‌ ت‍خ‍ص‍صی‌ ب‍اروری‌ و ن‍اب‍اروری‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍هی‌ و ح‍ق‍وقی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍نین‌ می‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۷ در ت‍ه‍ران ‌ب‍رگ‍زار ش‍د.
بکارگیری روش های نوین تولید مثل انسانی گر چه به لحاظ توسعه و تحول این رشته از معارف بشری چشم گیر و خیره کننده است، در عرصه های مختلف فلسفه، اخلاق، باورهای دینی و اجتماعی و فقه و حقوق موجب بروز پرسش ها و بعضاً مشکلاتی شده است که پاسخ به آن ها نیازمند تأمل جدی و تحقیقی گسترده و همه جانبه است. در سال ۱۳۷۷ به منظور پاسخ به این نیاز صاحب نظران پزشکی، فقهی و حقوقی در کنار هم به تبادل نظر پرداختند و دیدگاه های خویش را در راستای حل عملی مسائل و مشکلات حاصل، عرضه کردند. ماحصل این گردهمایی و مقالات برتر ارائه شده در آن در این مجموعه گردآوری شده است.
نویسنده

گ‍روه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ و روان‍ش‍ن‍اسی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اب‍ن‌ سین‍ا

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

416

فیپا

روش‌ ه‍ای‌ ن‍وین‌ ت‍ولید م‍ث‍ل‌ ان‍س‍انی‌ از دیدگ‍اه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)، گ‍روه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ و روان‍ش‍ن‍اسی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اب‍ن‌ سین‍ا، ت‍ه‍ران‌، س‍م‍ت‌،۱۳۸۰، ۴۱۶ صفحه.