م‍اخ‍ذش‍ن‍اسی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌ پ‍زش‍کی‌

م‍اخ‍ذش‍ن‍اسی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌ پ‍زش‍کی‌

38,000 تومان

Product Description

book-preview

 

پیشرفت های شگرف در علوم پزشکی به ویژه در سده اخیر، پرسش های بسیاری را فراروی فقیهان و حقوقدانان قرار داده است. با توجه به حجم زیاد و دقیق بودن مسائل، پژوهش های انجام گرفته پاسخ گوی آن ها نبوده و ارائه طرح ها و شیوه های نوین و جامعی را در این زمینه ضروری می سازد که باز نگری در تحقیقات صورت گرفته و شناخت نقاط ضعف و قوّت آن ها، راه گشا خواهد بود. مأخذ شناسی مسائل مستحدثه پزشکی، کتاب شناسی توصیفی آثار و پژوهش های نگارش یافته در مسائل پزشکی به ویژه مسائل جدید پزشکی از نگاه فقه اسلامی است.

نویسنده

م‍ح‍م‍د ه‍ادی طل‍ع‍تی

محل نشر

قم

ناشر

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

223

فیپا

طل‍ع‍تی، م‍ح‍م‍د ه‍ادی، م‍اخ‍ذش‍ن‍اسی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌ پ‍زش‍کی‌، ق‍م، دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه ‌ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌، ۱۳۷۸، ۲۲۳ صفحه.