مقدمه ابن‌ صلاح و محاسن الاصطلاح2

مقدمه ابن‌ صلاح و محاسن الاصطلاح

نویسنده

ابن‌ صلاح، ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمان

محل نشر

قاهره

ناشر

دارالمعارف‌

تاریخ نشر

1996 میلادی

فیپا

ابن‌ صلاح، ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمان، مقدمه ابن‌ صلاح و محاسن الاصطلاح، چاپ عائشه عبدالرحمان، قاهره، دارالمعارف، 1409/1996.