غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان: منازل السائرین و مقامات العارفین

غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان: منازل السائرین و مقامات العارفین

50,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این کتاب دارای دو بخش است. بخش اول درصدد معرفی اجمالی حوزه فلسفی شیراز برآمده، سپس به تفصیل به غیاث الدین منصور دشتکی پرداخته است که سرآمد فیلسوفان این دوره و نقطه اوج مکتب فلسفی شیراز محسوب می شود. برای این کار ابتدا تصویری از مکتب شیراز به طور کلی ارائه داده و آن گاه سیر این مکتب را از قطب الدین شیرازی تا غیاث الدین منصور پی گرفته ایم. در بخش دوم کتاب برای معرفی غیاث الدین منصور و طبعا ارائه تصویری از حکمت و عرفان این دوره، یکی از رساله های غیاث الدین منصور را تحت عنوان «منازل السائرین و مقامات العارفین» همراه با ترجمه و تعلیقات آورده ایم.

مترجم

قاسم کاکایی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

280

فیپا

غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان: منازل السائرین و مقامات العارفین، مقدمه، ترجمه و شرح قاسم کاکایی تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷، 280 صفحه.