زبور پ‍ارس‍ی: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار

زبور پ‍ارس‍ی: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار

52,000 تومان

Product Description

book-preview

 

بعد از سال های سال می خواستم چند مجموعه از شعرهای خودم را چاپ کنم و در اندیشۀ نامگذاری آن مجموعه ها بودم، دربارۀ یکی از آن مجموعه ها به تناسب حال و هوایش، فکر کرده بودم -با توجه به یکی از ابیات عطّار- نام “زبور پارسی” را انتخاب کنم، دیدم که این کمان به بازوی من و امثال من نیست، حدّ من و معاصران من و بزرگ تر از معاصران من هم نیست. این نام برازندۀ شعر او و امثال اوست که در تاریکی قرون وسطی تابناک ترین اندیشه های بشری را در تاریخ الهیّات عرفانی جهان، عرضه داشته اند و تجارب روحانی ایشان، زیباترین تأملاتی است که انسان در تاریخ این گونه اندیشه ها و تجربه ها آزموده است. از آن کار منصرف شدم و اندیشیدم که چه مانعی دارد که برگزیده ای از غزلیات و رباعیات او را با مقدمۀ مختصری در باب او و شعرش با همین نام برای جوانان منتشر کنم.                       شفیعی کدکنی

نویسنده

محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

آگ‍ه‌

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

364

فیپا

شفیعی کدکنی، محمد رضا، زب‍ور پ‍ارس‍ي‌: ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار، تهران، آگه، 1378، 364 صفحه.