زبور پ‍ارس‍ی: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار

زبور پ‍ارس‍ی: ن‍گ‍اه‍ی ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار

52,000 تومان

Product Description

book-preview

 

بعد از سال های سال می خواستم چند مجموعه از شعرهای خودم را چاپ کنم و در اندیشه نامگذاری آن مجموعه ها بودم، درباره یکی از آن مجموعه ها به تناسب حال و هوایش، فکر کرده بودم – با توجه به یکی از ابیات عطّار- نام “زبور پارسی” را انتخاب کنم، دیدم که این کمان به بازوی من و امثال من نیست، حدّ من و معاصران من و بزرگ تر از معاصران من هم نیست. این نام برازنده شعر او و امثال اوست که در تاریکی قرون وسطی تابناک ترین اندیشه های بشری را در تاریخ الاهیّات عرفانی جهان، عرضه داشته اند و تجارب روحانی ایشان، زیباترین تأملاتی است که انسان در تاریخ این گونه اندیشه ها و تجربه ها آزموده است. از آن کار منصرف شدم و اندیشیدم که چه مانعی دارد که برگزیده ای از غزلیات و رباعیات او را با مقدمه مختصری در باب او و شعرش با همین نام برای جوانان منتشر کنم.                       شفیعی کدکنی

نویسنده

محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

آگاه

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

364

فیپا

شفیعی کدکنی، محمد رضا، زب‍ور پ‍ارس‍ي‌: ن‍گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ي‌ و غ‍زل‌ ه‍ای ع‍طار، تهران، آگاه، 1380، 364 صفحه.