دیپلماسی و سیاست خارجی ایران 3

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ از س‍وم‌ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۲۰ ت‍ا ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۵۷

43,000 تومان

Product Description

book-preview

 

گفتگوی احمد احرار با احمد میرفندرسکی با هدف بازنگری و تحلیل و تفسیر وقایع سال های 1320 تا 1357 و عملکرد دیپلماسی و سیاست خارجی کشور در آن دوره.

نویسنده

اح‍م‍د م‍ی‍رف‍ن‍درس‍ک‍ی‌ در گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا اح‍م‍د اح‍رار

محل نشر

تهران

ناشر

علم‌

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

273

فیپا

دیپلماسی و سیاست خارجی ایران از سوم شهریور۱۳۲۰ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، احمد میرفندرسکی در گفتگو با احمد احرار، تهران، علم، ۱۳۸۲، 273 صفحه.