حیات معنوی2

حیات معنوی از دیدگاه عرفان مسیحی

20,000 تومان

اِوِلین آندرهیل در کتاب حیات معنوی از دیدگاه عرفان مسیحی سه نکتۀ اساسی را مطرح می‌سازد. نخست اینکه حیات معنوی از لحاظ نظری لزوما مقتضی مطالعات و تحقیقات وسیع و عمیق در مسائل مابعدالطبیعی و الهیاتی نیست؛ دوم اینکه حیات معنوی از لحاظ عملی نیز لزوما محتاج گوشه‌گیری و عزلت‌گزینی و کناره‌گرفتن از صحنه‌های مختلف زندگی اجتماعی نیست؛ و سوم اینکه زندگی آدمیان، چه در ساحت فردی و چه در ساحت جمعی، سخت نیازمند معنویت، مجاهدت و مراقبت است.
نویسنده برای توضیح و اثبات مطالب از مطالعات و تحقیقات عرفان‌پژوهانه، از تحلیل و بینش روان‌شناختی، و نیز از تجارب روحی و معنوی خویش بهره می‌گیرد. وی می‌گوید: «ما عمدتا زندگی پراکنده و پریشیدۀ خود را در کار صرف سه فعل خواستن، داشتن و انجام‌دادن به پایان می‌رسانیم، غافل از اینکه هیچ‌یک از این افعال هیچ‌گونه اهمیت اساسی‌‌ای ندارند، مگر تا آن جا که فعل بنیادی بودن از آن‌ها فراتر رود و آن‌ها را دربربگیرد؛ و این بودن گوهر حیات معنوی است.»

نویسنده

اولین آندرهیل

مترجم

سیمین صالح

محل نشر

تهران

ناشر

شور

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

96

فیپا

آندرهیل، اولین، حیات معنوی از دیدگاه عرفان مسیحی، ترجمۀ سیمین صالح، تهران، شور، 1385، 96 صفحه.

شابک

۹۷۸۹۶۴۹۵۲۶۵۴۴