حقوق و سیاست در قرآن2

حقوق و سیاست در قرآن

20,000 تومان

Product Description

مباحث این کتاب در یک مقدمه و هفت فصل گنجانده شده است. فصل اول شامل خاستگاه حق و هدف حقوقی جامعه از دیدگاه اسلام و خاستگاه حق از دیدگاه مکاتب غیر الهی است. در فصل دوم منشأ اعتبار و ارزش قانون و خاستگاه اعتبار و مشروعیت قانون بحث شده و فصل سوم در زمینه قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن سخن می گوید. در فصل چهارم در ادامه بحث قانون و قانون گذاری از دیدگاه قرآن، بحث هایی درباره ملاک قانون گذاری خداوند، لزوم وضع مقررات و احکام از جانب مقامی برتر از انسان، تقسیم احکام به دائمی و غیردائمی، شرایط قانون گذار (مجلس شورا یا مشاوران حاکم) در عصر غیبت به تفصیل مطرح شده است. فصل پنجم درباره موضوع حکومت، مشتمل است بر مطالبی تحت عناوین نیاز جامعه به حکومت، وظایف حکومت، امتیاز جامعه الهی، ضرورت حکومت از دیدگاه اسلام، شرایط حاکم و زمامدار در قرآن و نقد نظریه عدم نیاز به حکومت. فصل ششم به نوع چهارم حکومت، یعنی حکومت اسلامی می پردازد و در نهایت فصل هفتم موضوع شورا و بیعت را می پژوهد.

نویسنده

محمد تقی مصباح یزدی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

320

فیپا

مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393، 320 صفحه.