جامعه و تاریخ از نگاه قرآن (مشکات)2

جامعه و تاریخ از نگاه قرآن

20,000 تومان

Product Description

جامعه و تاریخ از نگاه قرآن مشتمل بر دوازده بخش است که سه بخش اول آن به مباحث فلسفه علوم اجتماعی، نظیر بحث از مفهوم جامعه، اصالت فرد یا جامعه و قانونمندی جامعه اختصاص یافته است. مباحث بعدی به ترتیب در زمینه تأثیر جامعه بر فرد، تأثیر فرد بر جامعه، نقش تفاوت ها در زندگی اجتماعی، نهادهای جامعه، دگرگونی های اجتماعی، تعادل و بحران و انقلاب، رهبری، جامعه آرمانی و سنت های الهی در تدبیر جوامع است.

نویسنده

محمد تقی مصباح یزدی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

504

فیپا

مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ از نگاه قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391، 504 صفحه.