بسط تجربه نبوی

بسط تجربۀ نبوی

60,000 تومان

Product Description

در قبض و بسط تئوریک شریعت سخن از بشری‌بودن و تاریخی‌بودن و زمینی‌بودن معرفت دینی می‌رفت و اینک در بسط تجربۀ نبوی سخن از بشریت و تاریخیت خود دین و تجربۀ دینی می‌رود. به عبارت دیگر این کتاب رویۀ بشری و تاریخی و زمینی وحی و دیانت را بدون تعرض به رویۀ فراتاریخی و فراطبیعی آن، بلکه با قبول و تصدیق آن می‌کاود و باز می‌نماید و می‌کوشد تا توضیح دهد که شاهد ماورای طبیعت وقتی جامۀ طبیعت به تن می‌کند و شهسوار ماورای تاریخ وقتی پا به میدان تاریخ می‌نهد، چه پیچش‌ها در اندامش می‌افتد و چه غبارها بر چهره‌اش می‌نشیند و ذاتیاتش در محاصرۀ کدام عرضیات می‌افتند و اطلاقش تخته‌بند کدام قیود می‌شود.
این کتاب را پیامبرنامه نیز می‌توان نامید؛ چرا که سراپا از بسط دین به تبع بسط تجربۀ درونی و بیرونی پیامبر حکایت می‌کند و وحی رسالت را تابع شخصیت رسول می‌شمارد. خاتمیت نبوت را مقتضی و موجب ختم حضور نبی در عرصۀ دینداری نمی‌گیرد، و بر این حضور به خاطر تأمین طراوت تجربه‌های دینی انگشت تأکید می‌نهد و عمدۀ سخن در آن مربوط به منزلت کانونی شخصیت بشری پیامبر در تشریع و تجربۀ دینی و نقش ولایت او در تداوم دینداری است.

نویسنده

عبدالکریم سروش

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

382

تعداد چاپ

پنجم

فیپا

سروش، عبدالکریم، بسط تجربه نبوی، تهران، صراط، چاپ پنجم ۱۳۸۵، ۳۸۲ صفحه.