آموزش فلسفه2

آموزش فلسفه

46,000 تومان

Product Description

این کتاب ضعف های کتاب های فلسفی رایج در حوزه و نیز معضلات ناشی از برخوردهای افراط آمیز و تفریط گرایانه دو طیف طرفدار و مخالف فلسفه را در نظر داشته و کوشیده است تا آن ضعف ها و معضلات را جبران سازد و نگرشی معقول و متعادل درباره این دانشِ بنیادین ارائه کند.
پیش از آن، بر اثر برداشت های نادرست از مطالب فلسفی و تلقی های ناصحیح از هدف فلسفه، بسیاری در ضرورت و حتی جواز آموختن این دانش تردید روا میداشتند. از این رو، نویسنده، دَه درس نخستِ جلد اول را به مباحثی مقدماتی برای رفع این سوء برداشت ها اختصاص داده است. در بخش دوم، پس از ده درس مقدماتی، مباحث شناخت شناسی مطرح میشود. مباحث هستی شناسی، که بخش عمده مباحث فلسفه اسلامی را به خود اختصاص میدهد، از بخش دوم کتاب آغاز میشود و تا پایان بخش ششم (درس شصتم) ادامه می یابد. بخش هفتم کتاب (در انتهای جلد دوم) به بحث درباره مطالب الهیات بالمعنی الاخص (خداشناسی و مسائل آن) میپردازد.

نویسنده

محمد تقی مصباح یزدی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1394

تعداد جلد

2

تعداد صفحه

856

فیپا

مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1394، 2 جلد، جلد اول 328 و جلد دوم 528 صفحه.