ل‍م‍ع‍ات‌ ال‍هیه‌2

ل‍م‍ع‍ات‌ ال‍هیه‌

67,000 تومان

Product Description

book-preview

 

لمعات الهيه، اثر ملا عبدالله زنوزى، يك دوره مباحث حكمت متعاليه به شيوۀ صدرالدين شيرازى، به زبان فارسى است. تصحيح اين اثر را سيد جلال‌الدين آشتيانى، به انجام رسانده و مقدمه‌اى عالمانه به زبان فارسى بر آن افزوده و همچنين سيد حسين نصر، مقدمه‌اى به زبان انگليسى بر آن نوشته و مطالب آن را به غربيان شناسانده است. همچنين در اثر حاضر حواشى و تعليقات تحقيقى فرزند نويسنده – ملا على زنوزى مشهور به آقا على مدرّس طهرانى – و همچنين سيد جلال‌الدين آشتيانى ذكر شده است.

نویسنده

م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ زن‍وزی‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍حیح‌ ج‍لال‌ ال‍دین‌ آش‍تیانی‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار ح‍سین‌ ن‍ص‍ر

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ نشر

1361

تعداد صفحه

518

فیپا

زن‍وزی‌، م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ل‍م‍ع‍ات‌ ال‍هیه‌، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ص‍حیح‌ ج‍لال‌ ال‍دین‌ آش‍تیانی‌ و پیش‍گ‍ف‍ت‍ار ح‍سین‌ ن‍ص‍ر، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ۀ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍قیق‍ات ‌ف‍ره‍ن‍گی‌، ۱۳61‌، 518 صفحه.