قلندریه در تاریخ: دگردیسیهای یک ایدئولوژی

قلندریه در تاریخ: دگردیسی های یک ایدئولوژی

60,000 تومان

نویسنده

محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

540

فیپا

شفیعی کدکنی، محمد رضا، قلندریه در تاریخ: دگردیسیهای یک ایدئولوژی، تهران، انتشارات سخن، 1386، 540 صفحه.