روش تحقیق در هنر و طراحی

روش تحقیق در هنر و طراحی

اطلاعات بیشتر

نویسنده

کرول گری و جولین ملین

مترجم

طاهر رضازاده

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

فیپا

کرول گری و جولین ملین، روش تحقیق در هنر و طراحی، ترجمه طاهر رضازاده، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر.