روزنامه خاطرات عین السلطنه

روزنامه خاطرات عین السلطنه

توضیحات محصول

جلد ‭۱‬: روزگار پادشاهی ناصرالدین شاه. جلد ‭۲‬: روزگار پادشاهی مظفرالدین شاه. جلد ‭۳‬: محمد علی شاه. جلد ‭۴‬: روزگار نیابت سلطنت عضد الملک قاجار. جلد ‭۵‬: روزگار نیابت سلطنت ناصرالملک همدانی. جلد ‭۶‬: روزگار پادشاهی احمد شاه از تاج گذاری الپایان حکومت علاء السلطنه. جلد ‭۷‬: روزگار پادشاهی احمد شاه قاجار از دولت عین الدوله تاکودتا. جلد ‭۸‬: کودتای‭۱۲۹۹ ‬ تا زمزمه جمهوری. جلد ‭۹‬: زمزمه جمهوری تا تاجگذاری رضاشاه. جلد‭۱۰‬: روزگار پادشاهی سلسله پهلوی.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

اساطیر

تاریخ نشر

1374-1380

تعداد جلد

10

فیپا

روزنامه خاطرات عین السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1374 -1380، 10 جلد.