رابطه فقه و حقوق

راب‍طه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق

35,000 تومان

Product Description

book-preview

 

امروزه یکی از زمینه های قابل بحث رابطه علوم دینی سنتی با علوم جدید به ویژه علوم انسانی است، چه این که در برخی زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایی وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. از بخش عبادات فقه که بگذریم بخش های دیگر فقه کاملاً مرتبط با حقوق است و احیاناً بعضی مواد قانونی دقیقاً برگرفته از فقه است. در این اثر به بحث و بررسی و مقایسه فقه و حقوق، مرحله نظریه پردازی و استنباط، قانون گذاری و اجرای احکام و قوانین، اختصاص دارد.

نویسنده

مصطفی میراح‍م‍دی‌ زاده‌

محل نشر

قم

ناشر

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

200

فیپا

میراح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ص‍طفی، راب‍طه‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق، ق‍م، دف‍ت‍ر ت‍ب‍لیغ‍ات‌ اس‍لامی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍میه‌ ق‍م‌، ۱۳۸۰، ۲۰۰ صفحه.