ب‍ررسی‌ ت‍طبیقی‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ایران‌2

ب‍ررسی‌ ت‍طبیقی‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ایران‌

50,000 تومان

ه‍م‍راه‌ ب‍ا ذک‍رآرایی‌ از م‍ح‍اک‍م‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ت‍ق‍سیم‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ ایران

نویسنده

ع‍زیزال‍ل‍ه ف‍هیمی، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ش‍هیدی‌

محل نشر

تهران

ناشر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اش‍راق‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

280

فیپا

ف‍هیمی، ع‍زیزال‍ل‍ه، ب‍ررسی‌ ت‍طبیقی‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ایران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ذک‍رآرایی‌ از م‍ح‍اک‍م‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ در ت‍ق‍سیم‌ ارث‌ اق‍لیت‌ ه‍ای‌ دینی‌ ایران، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م