النبی المسلح: الثائرون

النبی المسلح (2): الثائرون

42,000 تومان

Product Description

book-preview

منابع دست اول و درخور اعتماد درباره اندیشه های سلفیان جدید و به ویژه درباره گروههایی که در آغاز هزاره سوم میلادی و به خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر 2001م در کشورهای اسلامی، به جز مصر، شکل گرفتند، بسیار اندک است؛ هرچند در این باره داده های غیر معیار بسیاری از سوی رسانه ها و به ویژه رسانه های غربی عرضه شده است.
میثاق نامه های سری رهبران این گروهها در دهه های 1970 و 1980 میلادی، موثق ترین منبع دست اول در باب اصول اعتقادی سیاسی سلفیه جدید است. این میثاق نامه ها به همراه دفاعیه های رهبران گروه های سلفی جدید در دادگاههای نظامی مصر، در مجموعه ای دو جلدی با عنوان النبی المسلح گردآوری و منتشر شده است.

در جلد دوم با عنوان فرعی الثائرون (انقلابیون)، رفعت سید احمد نخست با تحلیل مفهوم حرکت اجتماعی از دیدگاه بعضی جامعه شناسان غربی و عرب و بررسی انواع و مراحل رشد تحولات اجتماعی، چهارچوبی نظری از میثاق نامه های دهه 1980 میلادی ارائه کرده است. سپس متن اصلی میثاق نامه ها به انضمام دفاعیه های رهبران آنان در دادگاههای نظامی مصر آمده است.

نویسنده

رفعت سید احمد

محل نشر

ل‍ن‍دن‌

ناشر

ریاض الریس للکتب و النشر

تاریخ نشر

1991 میلادی

تعداد صفحه

364

فیپا

النبی المسلح (2): الثائرون، رفعت سید احمد، لندن، ریاض الریس للکتب و النشر، 1991 میلادی، 364 صفحه.