احکام الاحوال الشخصیه للمسلمین فی الغرب

اح‍ک‍ام‌ الاح‍وال‌ ال‍ش‍خ‍صیه‌ ل‍ل‍م‍س‍ل‍مین‌ فی‌ ال‍غ‍رب

80,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این‌ ک‍ت‍اب‌ در اص‍ل‌ رس‍ال‍ه‌ دک‍ت‍ری‌ ن‍ویس‍ن‍ده‌ اس‍ت‌.

نویسنده

س‍ال‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍نی ال‍راف‍عی

محل نشر

بیروت

ناشر

دار اب‍ن‌ ح‍زم‌

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

648

فیپا

ال‍راف‍عی، س‍ال‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍غ‍نی اح‍ک‍ام‌ الاح‍وال‌ ال‍ش‍خ‍صیه‌ ل‍ل‍م‍س‍ل‍مین‌ فی‌ ال‍غ‍رب، بیروت‌، دار اب‍ن‌ ح‍زم‌، ۱۳۸۱، ۶۴۸ صفحه.